Image 3 title

type your text for third image here

Image 3 title

Image 4 title

type your text for 4th image here

Image 4 title

Image 5 title

type your text for 5th image here

Image 5 title

Image 6 title

type your text for 6th image here

Image 6 title

Image 7 title

type your text for 7th image here

Image 7 title

Image 8 title

type your text for 8th image here

Image 8 title

Image 9 title

type your text for 9th image here

Image 9 title

Image 10 title

type your text for 10th image here

Image 10 title

Reklamačný poriadok

Tento Reklamačný poriadok je platný od 1.9.2012 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.

 

1. Všeobecné ustanovenia

Reklamačný poriadok popisuje bežnú obchodnú spoluprácu medzi kupujúcim a spoločnosťou Ing. Gabriela Ďurecová Blue Seven (ďalej len predávajúci). Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a Všeobecnými obchodnými podmienkami ešte pred objednaním tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho súhlasí s nižšie uvedeným reklamačným poriadkom. V prípade, že tovar nie je prevzatý osobne, rozumie sa prevzatím tovaru okamih jeho odovzdania prvému prepravcovi. Ako doklad o záruke (záručný list) predávajúci ku každému zakúpenému tovaru dodá nákupný doklad (faktúra alebo predajka - ďalej iba záručný list) s uvedenými všetkými potrebnými údajmi na uplatnenie záruky (názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo, sériové číslo ....).

 

 

2. Dĺžka záruky

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim, t.j. dňom uvedeným na záručnom liste. Zákonná záručná doba je všeobecne 24 mesiacov* pre koncového používateľa**. Predávajúci môže túto zákonnú lehotu predĺžiť. Dĺžka záručnej doby je vždy vyznačená na záručnom liste (v stĺpci záruka). Záručná doba sa skladá zo zákonnej lehoty (24 mesiacov) a prípadne predĺženej lehoty. V rámci zákonnej záručnej lehoty sa reklamácie riadia Občianskym zákonníkom č.40/1964 Zb. § 619-627 s prihliadnutím k tomuto reklamačnému poriadku. Pri predĺženej lehote sa reklamácie riadia výhradne týmto poriadkom.

 

* Výnimku môže tvoriť tovar predávaný zo zľavou (tovar poškodený, použitý, nekompletný atď.). Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak ide o veci použité, predávajúci nezodpovedá za chyby zodpovedajúce miere používania alebo opotrebovania, ktoré mal tovar pri prevzatí kupujúcim. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru zaniknú, ak neboli uplatnené do 24 mesiacov odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim. Predávajúci môže túto dobu dohodou s kupujúcim skrátiť, nie však na menej ako 12 mesiacov. Túto dobu uvedie predávajúci v doklade o predaji tovaru. U tovarov predávaných za nižšiu cenu z dôvodu chyby či nekompletnosti sa záruka nevzťahuje na chyby, kvôli ktorým bola nižšia cena dohodnutá.

** U vybraných produktov je výrobcom záruka pre kupujúcich, ktorí nie sú spotrebiteľom, obmedzená. Zákonné práva koncového zákazníka (spotrebiteľa) tým nie sú nijako dotknuté, záruka pre ne platí podľa zákona.

 

 

3. Záručné podmienky

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní skontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je ten povinný ihneď pri prevzatí tovaru vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový zápis), ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže predávajúci po uzavretí škodovej udalosti s dopravcom poskytnúť odstránenie nedostatku tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných chýb tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

 

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je nutné okamžite oznámiť e-mailom na adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. , spísať s dopravcom zápis o škode a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky dáva predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

 

Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté zlou obsluhou, neodborným, alebo neprimeraným zaobchádzaním, použitím a inštaláciou, ktoré sú v rozpore s užívateľskou príručkou, použitím nesprávneho spotrebného materiálu (žiarovky, žiarivky, batérie...) alebo poškodením účinkami prepätia v rozvodnej sieti.

 

Záruka sa nevzťahuje na tovar s porušenou ochrannou pečaťou, informatívnymi nálepkami, sériovými číslami atď. Pečate a sériové čísla sú neoddeliteľnou súčasťou výrobku a nijako neobmedzujú právo zákazníka tovar používať a manipulovať s ním v plnom rozsahu toho, k čomu je tovar určený.

 

Ďalej sa záruka nevzťahuje na poškodenia vzniknuté:

 • mechanickým poškodením tovaru
 • elektrickým prepätím (viditeľne spálené súčiastky alebo plošné spoje)
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou
 • chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, ktoré je priamo predajcom alebo výrobcom adresované
 • neodbornou inštaláciou, zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii alebo všeobecnými princípmi
 • vykonaním nekvalifikovaných zásahov či zmenou parametrov
 • tovar, ktorý bol upravovaný zákazníkom (nátery, ohýbanie atď)
 • tovar bol poškodený prírodnými živlami alebo vyššou mocou.

 

Kupujúci preukáže platnosť záruky predložením nákupného dokladu, ak bol v minulosti tovar reklamovaný, tiež doložiť doklad o reklamácii. Na dodacom doklade (nákupný alebo reklamačný doklad) musí byť rovnaké sériové číslo, ako na reklamovanom výrobku (ak výrobok sériové číslo má).

 

 

4. Vrátenie tovaru

Ak tovar z akéhokoľvek dôvodu nevyhovuje, má kupujúci právo ho nepoužitý podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z. vrátiť do 7 dní od prevzatia tovaru, spĺňajúc nasledovné podmienky:

 • tovar musí byť vrátený v pôvodnom nepoškodenom obale
 • tovar nesmie byť použitý
 • tovar nesmie byť poškodený
 • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atď.)
 • spoločne s tovarom musí byť poslaný aj doklad o kúpe alebo jeho kópia.

 

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru predávajúci pošle peniaze za tovar zloženkou alebo prevodom na účet a to najneskôr do 14 pracovných dní po fyzickom prijatí tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Tovar zasielajte doporučene a poistený. Neručíme totiž za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (tovar neposielajte dobierkou). Tovar zasielajte na adresu: Ing. Gabriela Ďurecová Blue Seven, Minská 4174/11, 036 08 Martin 8.

 

V prípade neoprávneného vrátenia tovaru bude tento tovar vrátený zákazníkovi na jeho náklady.

 

 

5. Spôsob vybavenia reklamácie

Kupujúci je povinný dodaný tovar bez zbytočného odkladu prezrieť a o prípadných zistených vadách do 5 dní od prevzatia tovaru písomne alebo e-mailom informovať predávajúceho. V písomnom oznámení musí kupujúci uviesť popis zistenej vady (popísať, o aké vady sa jedná a ako sa prejavujú). K reklamácii je nutné predložiť kópiu faktúry a doklad o dodaní a zaplatení tovaru, ktorého vady sú reklamované. Písomné oznámenie kupujúci odošle na adresu: Ing. Gabriela Ďurecová Blue Seven, Minská 4174/11, 036 08 Martin alebo e- mailovú adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. . Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu a závady tovaru.

 

Kupujúci môže reklamovaný tovar zaslať prepravnou službou (nie dobierkou) na adresu prevádzky. Balík by mal byť označený viditeľne "REKLAMÁCIA" a obsahovať všetky dokumenty dodané s reklamovaným tovarom, vrátane kompletného príslušenstva (najlepšie v originálnom obale).

 

Predávajúci má 14 dní od fyzického obdržania reklamovaného tovaru na jeho prekontrolovanie. Reklamácia vrátane odstránenia závady bude vybavená najneskôr do 30 kalendárnych dní od jej nahlásenia, prípadne v termíne na ktorom sa kupujúci s predávajúcim dohodne. O vybavení reklamácie bude zákazník informovaný e-mailom alebo písomne.

 

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, bude tovar opravený. Ak nie je oprava možná a povaha chyby nebráni obvyklému používaniu, môže sa predávajúci s kupujúcim dohodnúť na primeranej zľave z ceny tovaru. V prípade zľavy nie je možné neskôr túto vadu reklamovať.

 

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby vec mohla byť riadne používaná, ako vec bez vady, predávajúci ponúkne kupujúcemu výmenu vadného tovaru za tovar s rovnakými, alebo podobnými úžitkovými vlastnosťami alebo vystaví dobropis.

 

V prípade nemožnosti vybavenia reklamácie žiadnou z uvedených možností, bude kupujúcemu kúpna cena reklamovaného tovaru vrátená na dohodnutý bankový účet najneskôr do 20 pracovných dní od vybavenia reklamácie.

 

Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Ak bola reklamácia vybavená výmenou, je ďalšia prípadná reklamácia považovaná za prvú reklamáciu tovaru. (Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po prijatia do dňa vybavenia reklamácie. Nie však do vyzdvihnutia kupujúcim! O vybavení je zákazník informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe).

 

Po vybavení reklamácie predávajúci upozorní o ukončení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom. Ak bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslané na adresu kupujúceho.

 

V prípade nevyzdvihnutia reklamovaného tovaru do 60-tich dní od dátumu podania reklamácie je predávajúci, podľa § 656 Občianskeho zákonníka, oprávnený účtovať pri vyskladnení reklamácie sumu za uskladnenie. Táto čiastka je stanovená vo výške 1 € za každý deň uskladnenia tovaru.

 

 

6. Spotrebný materiál

Ak je obsahom balenia či predmetom kúpy spotrebný materiál (žiarovky, žiarivky, batérie, napájací AC adaptér...), je jeho životnosť 6 mesiacov, ak nie je výslovne uvedené inak. Výnimkou sú žiarovky a žiarivky, ktoré boli zakúpené ako samostatný produkt. U žiaroviek a žiariviek sú uvádzané dva parametre: záruka v mesiacoch a zároveň v počte hodín svietenia. Pre úspešnú reklamáciu potenciálnej chyby, musia byť splnené obe tieto podmienky. Jednotlivé životnosti žiaroviek a žiariviek sa líšia podľa výrobcu a sú udávané v technických parametroch pri každom produkte.

 

 

Schválil: Ing. Gabriela Ďurecová, Blue Seven